LUYỆN CHỦ ĐỀ Những vấn đề cơ bản về phong cách ngôn ngữ khoa học Lớp 12

NHẬN BIẾT (89%)

VẬN DỤNG (11%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện