LUYỆN CHỦ ĐỀ Từ vựng - Economic reforms Lớp 12

NHẬN BIẾT (44%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (36%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Choose the best answer 

at the end of a period of time or a series of events.

For exampleI found it hard to follow what the teacher was saying, and ______ I lost concentration.