LUYỆN CHỦ ĐỀ Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Bài tập quãng đường, tốc độ trung bình - Lớp 12

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (16%)

VẬN DỤNG (76%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện