Reading – Higher education (dạng điền từ)

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. Nghĩa của từ vựng

2. Mạo từ “a/an/the”

3. Liên từ: although (mặc dù), because (bởi vì) …..

4. Giới từ

5. Đại từ quan hệ

That: thay thế cho cả người và vật (không nằm trong câu có dấu “,”)

where: thay thế cho nơi chốn

whose +N: thay thế cho tính từ sở hữu (my, his,her,…)

which: thay thế cho vật

Luyện bài tập vận dụng tại đây!