Reading - Life in the future (dạng điền từ)

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. Nghĩa của từ vựng

2. Liên từ: so (vì vậy), but (nhưng) …

3. Vấn từ: what (cái gì), how (như thế nào)…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!