Bài giảng Văn bản tổng kết

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT

Văn bản tổng kết gồm hai loại:

a) Văn bản tổng kết tri thức: nhằm tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần mỗi chương trong học tập, nghiên cứu.

Ví dụ: Tổng kết văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Tổng kết kĩ năng làm văn.

b) Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn: nhằm nhìn nhận lại, đánh giá lại kết quả của một công việc trong cuộc sông sau khi thực hiện xong công việc ấy.

Ví dụ: Tổng kết năm học, Tổng kết nhiệm kì công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

II. CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

Gồm có 3 phần:

– Đặt vấn đề: nêu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công việc

– Giải quyết vấn đề: Tường trình và đánh giá các việc cụ thể (1. Tổ chức, 2. Kết quả hoạt động)

– Kết thúc vấn đề: Rút kinh nghiệm về các công việc đã làm và nêu kiên nghị nếu có (3. Đánh giá chung). Văn bản tống kết hoạt động thực tiễn còn có những thể thức mở đầu và kết thúc của một văn bản hành chính công vụ.