Các loại tia : Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại - Tia X

I. Sơ đồ tư duy tia hồng ngoại

II. Sơ đồ tư duy tia tử ngoại

III. Sơ đồ tư duy tia Rơn-ghen (tia X)

IV. Các loại tia: Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại - Tia X

1. CÁC LOẠI TIA

- Tia hồng ngoại

- Tia tử ngoại

- Tia X

- Tia gama

2. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

3. GHI CHÚ

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến $(0,76\mu m < \lambda {\rm{}} < 1mm)$

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia Rơn-ghen và nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím \((0,01{\rm{ }}\mu m < \lambda  < 0,38\mu m).\)

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia gamma và nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại \(({10^{ - 11}}m < \lambda  < {10^{ - 8}}m).\)

Tia gamma: là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia Rơn-ghen \((\lambda  < {\rm{ }}{10^{ - 11}}m)\)

Trong ống Culitgiơ: \(\frac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2 = {\rm{ }}e{U_{max}} = {\rm{ }}h{f_{max}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{\min }}}}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!