Các nước châu Phi

giảm tải

I. CHÂU PHI

Châu Phi là châu lục lớn thứ ba thế giới, gồm 54 nước với diện tích khoảng 30,3 triêu km^2, dân số 800 triệu người (2000).

1. Hoàn cảnh lịch sử

- Trước và trong CTTG II, các nước Châu Phi đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

- CTTG II kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh, Pháp (2 quốc gia thống trị nhiều vùng tại châu Phi) => Tạo điều kiện thuận lợi.

- Ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á đã tác động đến châu Phi.

2. Các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc

Quá trình giành độc lập của nhân dân các nước châu Phi

Luyện bài tập vận dụng tại đây!