Các nước Mĩ Latinh

giảm tải

I. KHU VỰC MĨ LATINH

Gồm 33 nước với diện tích trên 20,5 triệu km^2 với dân số 517 triệu người (2000)

1. Hoàn cảnh lịch sử

- Các nước Mĩ Latinh đã giành độc lập từ rất sớm nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành « sân sau », xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ.

=> Phong trào đấu tranh lật đổ các chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cách mạng Cuba.

2. Các giai đoạn

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!