Trung Quốc

giảm tải

I. TRUNG QUỐC:

Trung Quốc là nước rộng thứ tư trên thế giới (sau Nga, Mỹ và Canađa) với diện tích gần 9,6 triệu km2, 1,26 tỷ người (2000)

1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

* Từ 1946 - 1949nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản:

- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.

-Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.

- Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được giải phóng. Lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.

- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

*  Ý nghĩa

- Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

- Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978):

- Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng.

- Đến Đại hội XIII (10/1987), được nâng lên thành Đường lối chung của Đảng:

a, Về kinh tế

- Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

- Sau 20 năm, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao (GDP tăng 8%/năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

- Nền Khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian).

b, Về đối ngoại: có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của nước này này càng được nâng cao.

- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…

- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

- Vai trò và vị trí của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế, thu hồi chủ quyền Hồng Kông (7-1997), Ma Cao (12-1999).

- Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được Đài Loan

Luyện bài tập vận dụng tại đây!