Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội

I. Sơ đồ - Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội

II. Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội

1. Mở bài

    – Dẫn dắt vấn đề.

    – Nêu vấn đề.

    – Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có).

2. Thân bài

Sử dụng các thao tác đã học để nghị luận:

    * Giải thích vấn đề

        – Giải thích khái niệm, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề.

        – Giải thích nghĩa đen của từ ngữ, rồi suy luận ra nghĩa bóng, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề.

        – Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xác định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập.

    * Phân tích và chứng minh các khía cạnh của vấn đề

        Bản chất của thao tác này là nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ; dùng các luận cứ, luận chứng để làm sáng tỏ bản chất của vấn đề.

    * Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…) vấn đề:

        – Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa của vấn đề, mức độ đúng – sai, ưu – nhược điểm của vấn đề.

        – Từ sự đánh giá trên, rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập, trong nhận thức cũng như trong tư tưởng, tình cảm…

        – Đề xuất giải pháp

3. Kết bài

    – Khẳng định chung về tư tưởng, đạo lí đã bàn luận ở thân bài.

    – Thông điệp chung tới mọi người.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!