Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:

- Diện tích xung quanh:

\({S_{xq}} = \pi rl\)

- Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

- Diện tích toàn phần hình nón:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi rl + \pi {r^2}\)

- Thể tích khối nón:

\(V = \dfrac{1}{3}{S_d}.h = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!