Điện từ trường - Sóng điện từ

I. Bảng so sánh các loại sóng vô tuyến

II. Sơ đồ tư duy sóng điện từ

III. Điện từ trường - Sóng điện từ

1 - ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.

Liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

2 - SÓNG ĐIỆN TỪ.

- Định nghĩa:

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

- Đặc điểm:

 

  • Sóng điện từsóng ngang, lan truyền được trong chân không và trong các môi trường vật chất. Tốc độ sóng điện từ phụ  thuộc vào môi trường truyền sóng; trong chân không, không khí là c = 3.108 m/s (tốc độ  lớn nhất con người có thể đạt được), trong các môi trường khác, tốc độ nhỏ hơn c
  • Véctơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) và véctơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. 3 véctơ \(\overrightarrow E \), \(\overrightarrow B \) và \(\overrightarrow v \) tại mọi điểm tạo với nhau thành một tam diện thuận.
  • Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
  • Sóng điện từ tuân theo định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ như ánh sáng .
  • Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!