Grammar – Mối liên hệ giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

SIMPLE  PAST vs PAST CONTINUOUS

+) Thì Simple Past (quá khứ đơn) được dùng để  diễn tả một hành động xảy và và kết thúc trong quá khứ có đề cập thời gian .

   - I met him on the street yesterday.

 

+) Thì Past Continuous diễn tả một hành động xảy ra kéo dài trong quá khứ tại một thời điểm xác định hoặc  hai hành động cùng diễn ra song song .

- My father was watching TV at 8 o’clock last night.

- I was doing my homework at 7p.m yesterday.

+) Mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!