Ngữ âm - Cách đọc âm mạnh và âm yếu của liên từ và giới từ

WEAK/STRONG FORMS OF SOME CONJUNCTIONS & PREPOSITIONS

(Cách đọc âm mạnh và âm yếu của liên từ và giới từ)

Trong tiếng Anh có những từ không mang ngữ nghĩa mà chỉ có giá trị về mặt chức năng ngữ pháp gọi là function words (từ chức năng), bao gồm liên từ (conjunction), giới từ (preposition), trợ động từ (auxiliary verb)…. Những từ này khi phát âm có 2 dạng gọi là âm mạnh và yếu (strong form, weak form).

Weak form thường được sử dụng trong giao tiếp bình thường, nhất là khi nói nhanh. Nhưng có một số trường hợp bắt buộc phải dùng strong form như sau:

+) Từ đứng ở cuối câu

E.g. - I’m fond of chips. / aim ‘fɒnd ə v ‘t∫ips /

      (Tôi thích khoai tây rán.)

- Chips are what I’m fond of. / ‘t∫ips ə ‘wɒt aim ‘fɒnd ɒv /

    (Khoai tây rán là thứ tôi thích.)

+) Từ dùng để đối lập hoặc phối hợp với từ khác

E.g. The letter’s from him, not to him. / ðə 'letəz ‘frɒm im nɒt ‘tu: im /

(Lá thư gửi từ anh ấy, không phải cho anh ấy.)

I travel to and from London a lot. / ai ‘trævl ‘tu: ən ‘frɒm 'lʌndən ə ‘lɒt /

(Tôi rất hay đi đi về về Luân Đôn.)

+) Từ được nhấn mạnh theo mục đích riêng

E.g. You must give me more money. / ju: ‘m ʌ st ‘giv mi ‘mɔ: 'mʌni /

(Bạn phải đưa thêm tiền cho tôi.)

+) Từ được trích dẫn

E.g. You shouldn’t put “and” at the end of a sentence. / ju: ‘∫ʊdnt pʊt ‘ænd ət ði ‘end əv ə 'sentəns /

Luyện bài tập vận dụng tại đây!