Ngữ âm: Cách đọc âm mạnh và âm yếu của trợ từ

STRONG AND WEAK FORMS OF AUXILIARIES

(Cách đọc âm mạnh và âm yếu của trợ từ)

Các trợ động từ khi nói thường được phát âm theo dạng yếu (weak form), nhưng khi nó đứng ở cuối câu thì phải phát âm dạng mạnh (strong form).

Hầu hết các từ này là giới từ, đại từ, liên từ, mạo từ và trợ động từ. Những từ như vậy thường không được nhấn mạnh vì chúng thường đứng cùng với những từ quan trọng hơn mang trọng âm. Do đó, chúng ta thường đọc những từ này mà không có nhấn âm (yếu). Các từ này thường có nguyên âm /ə/ hoặc không có nguyên âm, một số dạng nhẹ được phát âm với /ɪ/. Tuy nhiên, những từ này cũng có thể được nhấn âm khi chúng được nhấn mạnh hoặc khi không có từ nào khác mang trọng âm. Trong những trường hợp này, ta thường dùng phát âm dạng 'mạnh'. Các từ này có nguyên âm tương ứng với dạng viết.

Ví dụ:

- I must /məs/ go now. (Tôi phải đi bây giờ.)    
I really must /mʌst/ stop smoking. => nhấn để nhấn mạnh ý
(Tôi thực sự phải ngừng hút thuốc.
- I was /wəz/ late. (Tôi bị muộn.)
It was /wəz/ rainning. (Trời mưa.)
Yes, it was /wʌz/. (được nhấn ở cuối câu: không có từ nào khác để nhấn.)
(Vâng, đúng vậy)
- Where have /əv/ you been? (Cậu đã ở đâu?)
You might have /əv/ told me. (Cậu nên nói với tớ.)

Dạng phủ định rút gọn luôn có cách phát âm mạnh: can't /kɑːnt/, mustn't /'mʌsnt/, wasn't /wɒznt/

Luyện bài tập vận dụng tại đây!