Ngữ âm: Dạng đầy đủ và rút gọn của trợ từ

FULL AND CONTRACTED FORMS  OF AUXILIARIES

1. Shortened Forms of the Verb ‘to be’

2. Shortened Forms of the Verb ‘to have’

3. Shortened Forms of Verb  "to do"

4. Shortened Forms of Modal Auxiliary Verb ‘Will’

5. Shortened Forms of Modal Auxiliary Verb ‘Would’

6. Shortened Forms of Modal Verbs

Luyện bài tập vận dụng tại đây!