Ngữ âm - Dạng rút gọn của trợ từ

CONTRACTED FORMS  OF AUXILIARIES

(Dạng rút gọn của trợ từ)

1. Shortened Forms of the Verb ‘to be’

2. Shortened Forms of the Verb ‘to have’

3. Shortened Forms of Verb ‘to Do’

4. Shortened Forms of Modal Auxiliary Verb ‘Will’

5. Shortened Forms of Modal Auxiliary Verb ‘Would’

6. Shortened Forms of Modal Verbs

Luyện bài tập vận dụng tại đây!