Ngữ âm: Ngữ điệu xuống

THE FALLING TUNE

Ngữ điệu xuống được thể hiện bằng cách hạ âm điệu giọng nói xuống thấp ở trong các trường hợp sau:

-  Dùng trong câu chào hỏi:

    Hello! ↓    - (Xin chào)

     Good morning! ↓   -  (Chào buổi sáng)

- Dùng trong câu cảm thán:

Oh, thank goodness!  ↓    -  (Ôi cảm ơn trời phật!)

Oh, my God! ↓    -  (Ôi chúa ơi !)

- Dùng trong câu đề nghị:

Come on! ↓   -(Đi nào!)

Let’s eat! ↓   -( Chúng ta ăn thôi!)

- Dùng trong câu trần thuật:

I love my family. ↓   - (tôi rất yêu gia đình mình)

-Dùng trong câu gọi:

Tom, come here and give me a hand.  ↓    -(Tom, lại đây giúp em một tay)

- Dùng trong câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi  WH- (who, whose, whom, which, what, when, where, why, và how):

What do you think about this job? ↓   -(Bạn nghĩ sao về công việc này?)

- Dùng trong yêu cầu hoặc mệnh lệnh:

shut up!↓   -( Câm mồm)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!