Ngữ âm - Sự đồng hóa âm

I. Bảng tổng kiến thức về Sự đồng hóa âm

II. Ngữ âm - Sự đồng hóa âm

I. Định nghĩa

Hiện tượng đồng hoá âm (Assimilation) trong tiếng Anh là quá trình xảy ra khi một âm bị biến

thể thành âm tương tự như âm đứng ngay sau nó và hiện tượng đồng hoá âm xảy ra giữa ranh

giới của các từ, các âm vị.

II. Các trường hợp đồng hóa âm trong Tiếng Anh

1. Quy tắc 1: Âm /t/ được phát âm thành /p/ nếu đứng trước âm môi /p/, /b/, /m/, /w/

right place / raip pleis/   

might put / maip put/   

might make / maip meik/   

white bird / waip  bə:d/   

 

2. Quy tắc 2: Âm /d/ được phát âm thành /b/ nếu đứng trước âm môi /p/, /b/, /m/, /w/

hard path / hɑ:bpɑ:θ/   

should make / ∫ub meik/   

should put /∫ub put/    

good boy / gub bɔi/   


Chú ý: Đối với các âm /t/ và âm /d/ có cùng hiện tượng đồng hóa âm xảy ra như sau:

+ Nếu cả hai âm đó đứng trước âm /s/ thì sẽ đồng hóa âm thành âm /s/:

good song / gus sɔη/   

that salad / ðæs 'sæləd/   

+  Nếu cả hai âm đó đứng trước âm /z/ thì sẽ đồng hóa âm thành âm /z/:

Bad zone / bæz zoun/   

that zoo / ðæz zu:/   

3. Quy tắc 3: Âm /n/ được phát âm thành /m/ nếu đứng trước âm môi /p/, /b/, /m/, /w/

gone past /gɔm pɑ:st/   

seen Bill /si:m bil/    

ten men /tem men/   

4. Quy tắc 4: Âm /s/ sẽ đồng hóa âm thành /∫/ nếu đứng trước âm /∫/ và âm /j/

nice shoe /nai∫ ∫u:/   

this year /ði∫ jiə:/   

this shop / ði∫ ∫ɔp/