Ngữ âm - Sự đồng hóa âm

I. Định nghĩa

Hiện tượng đồng hoá âm (Assimilation) trong tiếng Anh là quá trình xảy ra khi một âm bị biến

thể thành âm tương tự như âm đứng ngay sau nó và hiện tượng đồng hoá âm xảy ra giữa ranh

giới của các từ, các âm vị.

 

II. Các trường hợp đồng hóa âm trong Tiếng Anh

1. Quy tắc 1: Âm /t/ được phát âm thành /k/ nếu đứng trước âm /k/, /g/

that car   

short cut   

ticket collector   

 

2. Quy tắc 2: Âm /d/ được phát âm thành /g/ nếu đứng trước âm môi /k/, /g/

should come   

should go   

good game   

hard copy   

 

3. Quy tắc 3: Âm /n/ được phát âm thành /ŋ/ nếu đứng trước âm môi /k/, /g/

golden car   

action group   

one king   

 

4. Quy tắc 4: Âm /s/ sẽ đồng hóa âm thành /∫/ nếu đứng trước âm /∫/ và âm /j/

nice shoe   

this year   

this shop   

 

5. Quy tắc 5: Âm /z/ sẽ đồng hóa âm thành /ʒ/ nếu đứng trước âm /∫/ và âm /j/

cheese shop   

those year