Ngữ âm: Trọng âm của từ 3 âm tiết.

STRESS IN THREE-SYLLABLE WORDS

(Trọng âm của từ 3 âm tiết)

Đối với các từ có 3 âm tiết: 

A. Động từ

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

E.g.: encounter /ɪnˈkaʊn.tər/, determine / /dɪˈtɜː.mɪn/, …

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

E.g.: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/, customize /ˈkʌs.tə.maɪz/,

*** Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /en.təˈteɪn/, comprehend /ˌkɒm.prɪˈhend/, recommend /ˌrek.əˈmend/

 

B. Danh từ

- Nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g.: constancy /ˈkɒn.stən.si/, festival /ˈfes.tɪ.vəl/, paradise /ˈpær.ə.daɪs/, pharmacy /ˈfɑː.mə.si/, holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/, resident /ˈrez.ɪ.dənt/ …

- Nếu âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn /ə/ hoặc /ɪ/; hoặc âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: occasion /əˈkeɪ.ʒən/, computer /kəmˈpjuː.tər/, pagoda /pəˈɡəʊ.də/, potato /pəˈteɪ.təʊ/, banana /bəˈnɑː.nə/, disaster /dɪˈzɑː.stə(r)/ ...

 

C. Tính từ: 

- Nếu âm tiết thứ nhất chứa âm /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: familiar /fəˈmɪl.i.ər/, considerate /kənˈsɪd.ər.ət/…

- Nếu âm tiết cuối chứa 1 nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: enormous /ɪˈnɔːməs/, annoying /əˈnɔɪɪŋ/ ...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!