Ngữ pháp - Cấu trúc so sánh lặp lại

I. So sánh lặp với danh từ

1. Danh từ đếm được

MORE AND MORE + N

FEWER AND FEWER + N

Ex:

- Nowadays, more and more people using smartphones.
(Ngày nay, càng có nhiều người dùng điện thoại thông minh)

- There are fewer and fewer kids in this village.
(Ngày càng có ít trẻ em trong cái làng này)

 

2. Danh từ không đếm được

MORE AND MORE + N

LESS AND LESS + N

Ex:

- As a result, she has less and less time to sleep.
(Kết quả là, cô ấy càng ngày càng có ít thời gian để ngủ.)

- He put more and more sugar to the drink.
(Anh ấy bỏ ngày càng nhiều đường vào đồ uống)

 

II. So sánh lặp với tính từ

1. Tính từ ngắn

S + be +adj-er and adj-er

Ex:

- He is getting older and older.

(Anh ấy ngày càng già đi.)

- It is hotter and hotter these days.

(Mấy ngày nay trời càng nắng nóng.)

 

2. Tính từ dài

S + be + more and more + adj

S + be + less and less + adj

Ex:

- My best friend becomes more and more beautiful.
(Bạn thân của tôi càng ngày càng trở nên xinh đẹp)

- The price of estate is less and less expensive.
(Giá bất động sản càng ngày càng bớt đắt đỏ hơn)

 

III. So sánh lặp với trạng từ

1. Trạng từ ngắn

S + V + adv-er and adv-er

Ex:

- He ran faster and faster to complete the race at the last moment.

(Anh ấy chạy ngày càng nhanh hơn để hoàn thành cuộc đua vào giây phút cuối cùng.)

- Recently, I have woken up later and later.

(Gần đây, tôi thức dậy muộn hơn và muộn hơn.)

 

2. Trạng từ dài

S + V + more and more + adv

S + V + less and less + adv

Ex:

- Nowadays, our country has developed more and more quickly.

(Ngày nay đất nước ta phát triển ngày càng nhanh.)

- When I feel sleepy, I work less and less carefully.

(Khi tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi làm việc ngày càng kém cẩn thận.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!