Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu:

MODALS IN THE PASSIVE VOICE

(Động từ khuyết thiếu ở dạng bị động)

Công thức:

Các động từ khuyết thiếu (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ động: S + modal V + V(nguyên thể) + O

Bị động:    S + modal V + be + VpII + ( by + O)

Eg: - Chủ động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

* Modal perfect:

Chủ động:  S  + can/will... +have + Ved/V3 + O

Bị động:     S + can/will... +have been + Ved/V3(+ by O)

Eg: Chủ động: The weather might have delayed the train.

- Bị động: The train might have been delayed by bad weather.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!