Ngữ pháp: Cụm động từ: động từ + giới từ

PHRASAL VERB (continued)

NGỮ  ĐỘNG TỪ ( Tiếp)

-Ngữ động từ là động từ kép gồm có một động từ và một giới từ, trạng từ hoặc với cả hai. Các ngữ động từ không có nghĩa do các từ gộp lại nên ta phải học thuộc nghĩa của chúng.

Eg: turn down (bác bỏ), break down (hỏng máy), give up (từ bỏ)

  • Ngữ động từ có thể phân biệt làm bốn loại:

-  Ngữ động từ tách ra được (separable phrasal verbs) là các ngữ động từ cho phép tân ngữ chen vào giữa. 

Eg: We put out the fire.

We put the fire out.

We put it out. (không được nói “We put out it.”)

-  Ngữ động từ không táchra được (inseparable phrasal verbs) là các ngữ động  từ không cho phép tân ngữ chen vào giữa, dù tân ngữ là danh từ hoặc đại từ.

Eg: We should go over the whole project.

We should go over it.

-  Ngoài ra, ta còn gặp ngữđộng từ không có tân ngữ (intransitive phrasal  verbs).

Eg: When we got to the airport, the plane had taken off.

His grandfather passed away last year.

-  Ngữ động từ gồm có 3 từ (three-word phrasal verbs) là các ngữ động từ không tách ra được.

Eg: We ’ve put up with our noisy neighbours for years.

The machine stopped working because it ran out of fuel.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!