Ôn tập chương 2

1. Lũy thừa và logarit

2. Hàm số mũ và hàm số logarit

3. Phương trình mũ, phương trình logarit

4. Bất phương trình mũ và logarit

5. Một vài lưu ý

Luyện bài tập vận dụng tại đây!