Ôn tập chương 8, 9, 10 - Sinh thái học

I. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

môi trường và nhân tố sinh thái

II. CÁC KHÁI NIỆM TRONG SINH THÁI HỌC

các khái niệm sinh thái

III. CÁC ĐẶC TRƯNG SINH THÁI CỦA QUẦN THỂ, QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI

các đặc trưng sinh thái

Luyện bài tập vận dụng tại đây!