Phương pháp giải bài tập amin phản ứng với axit và với các dung dịch muối

1. Amin tác dụng với axit sinh ra muối amoni

CH3NH2  + HCl → CH3NH3Cl

                             Metylamoni clorua

2CHCH2NH2  + H2SO4 → (CH3CH2NH3)2SO4

                                        Etylamoni sunfat

CH5NH2  + HCl → C6H5NH3Cl

                           Phenylamoni clorua

Vì amin là những bazơ yếu nên các muối của amin dễ dàng tác dụng với kiềm mạnh giải phóng amin (tương tự NH3)

        CH3NH3Cl + NaOH → CH3NH2 + NaCl + H2O

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức của amin dạng RNH2

- Ta có : số nhóm chức amin = $\dfrac{{{n}_{{{H}^{+}}}}}{{{n}_{a\min }}}$

- Sử dụng tăng giảm khối lượng: nHCl = $\dfrac{{{m}_{m'}}-{{m}_{a\min }}}{36,5}$

- Sử dụng bảo toàn khối lượng : mmuối = mamin + maxit

2. Amin tác dụng với dung dịch muối của một số kim loại tạo ra kết tủa hiđroxit tương ứng

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O $\xrightarrow{{}}$ Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

3CH3CH2NH2 + AlCl3 + 3H2O $\xrightarrow{{}}$ Al(OH)3 + 3CH3CH2NH3Cl

+ amin không hòa tan được hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2, …)

+ amin có khả năng tạo phức tương tự NH3

+ anilin và những amin thơm không có phản ứng này

Phương pháp giải:

- Đặt công thức amin là RNH2.

- Chú ý tỉ lệ số mol của amin và các muối cũng như kết tủa sinh ra.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!