Phương pháp giải bài tập amin phản ứng với HNO2 và phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

1. Amin tác dụng với dung dịch HNO2

- Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ.

Ví dụ :        C2H5NH2  +  HONO  →  C2H5OH    +  N2 ­ +  H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 5oC) cho muối điazoni:

C6H5NH2  +  HONO    +  HCl  $\xrightarrow{0-{{5}^{o}}C}$    C6H5N2+Cl-    +    2H2O

                                                                      phenylđiazoni clorua

- Muối điazoni có vai trò quan trọng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là tổng hợp phẩm nhuộm azo.

2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

      Giải thích : Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự nhóm –OH ở phenol), ba nguyên tử H ở các vị trí ortho và para so với nhóm –NH2 trong nhân thơm của anilin bị thay thế bởi ba nguyên tử  brom.

+ Phản ứng này dùng nhận biết anilin vì tạo ra kết tủa trắng 2, 4, 6-tribromanilin.

+ Amin không no có phản ứng cộng làm mất màu dung dịch brom tương tự anken, ankin, …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!