Phương pháp giải bài tập điều chế, ứng dụng, nhận biết este

1. Phản ứng ester hóa

yR(COOH)x + xR’(OH)y $\overset {} \leftrightarrows $  Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

Acid no+ Alcohol no => Ester no

Nhận xét:

- Phản ứng ester hóa là phản ứng thuận nghịch (H< 100%)

- Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng về phía tạo thành ester) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ của sản phẩm.

- Sulfuric acid vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước, do đó góp phần làm tăng hiệu suất tạo ester.

- Phương pháp này dùng để điều chế ester của alcohol.

2. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của acid và dẫn xuất halogene

RCOONa + R’X $\xrightarrow{{xt,{t^o}}}$  RCOOR’ + NaX

3. Phản ứng cộng anhydride

(CH3COO)2O + C6H5OH → CH3COO - C6H5 + CH3COOH

 Anhydride                            phenyl acetate

Nhận xét:

  • Anhydride + phenol => Ester của phenol

Dùng để điều chế ester của phenol

Luyện bài tập vận dụng tại đây!