Phương pháp giải bài tập đốt cháy amin

1. Phản ứng tổng quát :

CnH2n+2-2k+aNa   +  $\dfrac{6n+2-2k+a}{4}$O2 $\xrightarrow{\,{{t}^{o}}}$ nCO2  +   $\dfrac{2n+2-2k+a}{2}$H2O   +   $\dfrac{a}{2}$N2   (1)

- Amin no mạch hở có công thức CnH2n+2+tNt

CnH2n+2+tNt   +  $\dfrac{6n+2+t}{4}$O2 $\xrightarrow{\,{{t}^{o}}}$ nCO2  +   $\dfrac{2n+2+t}{2}$H2O   +   $\dfrac{t}{2}$N2   (1)

   a mol                         →                  an  mol  → $a.\dfrac{2n+2+t}{2}$

  $\,\to \text{ }{{n}_{amin}}=\dfrac{{{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{1+\dfrac{t}{2}}$

2. Phương pháp giải

- Với amin no, đơn chức, mạch hở có :

n amin = $\dfrac{{{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{1,5}$ ; ${{n}_{amin}}=\text{ }2{{n}_{{{N}_{2}}}}\text{;}\,\,\,\text{ }C\text{ }=\text{ }\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{amin}}}\text{;}\,\,\text{ }H\text{ }=\text{ }\dfrac{2{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{n}_{amin}}}$

- Với amin đơn chức có: ${{n}_{amin}}=2{{n}_{{{N}_{2}}}}$

- Với amin no 2 chức: ${{n}_{{{H}_{2}}O}}\text{ }-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=2{{n}_{amin}}=2{{n}_{{{N}_{2}}}}$

Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:

\({{n}_{{{N}_{2}}}}\)sau phản ứng = \({{n}_{{{N}_{2}}}}\)sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + \({{n}_{{{N}_{2}}}}\)có sẵn trong không khí

- Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố

- Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp các amin sử dụng công thức trung bình.

- Đối với bài tập đốt cháy amin bằng hỗn hợp O2 và O3 thì nên quy đổi hỗn hợp thành O.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!