Phương pháp giải bài tập đốt cháy este không no

1. QUAN HỆ SỐ MOL

a. Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

- CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 3

- Phản ứng cháy: CnH2n-2O2 + $(\dfrac{3n-3}{2})$O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ nCO2 + (n-1)H2O

$\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}   {{n}_{C{{O}_{2}}~}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   {{n}_{este}}~=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}~ - \text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\\end{array} \right.$

b. Este không no, đơn chức

- CTTQ: CnH2n-2kO2:

- Phản ứng cháy: CnH2n-2kO2 + $(\dfrac{3n-k-2}{2})$O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ nCO2 + (n-k)H2O

${{n}_{e}}_{ste}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{k-1}=\dfrac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{\Pi }_{C=C}}}$

c. Este bất kì:

- CTTQ: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

- Phản ứng cháy: CxHyOz + ($x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}$ ) O2 → xCO2 +\(\dfrac{y}{2}\)H2O

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

- Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được ${{n}_{C{{O}_{2}}}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}$ => Este không no

- Định luật bảo toàn khối lượng:

$\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }{{m}_{este}}+\text{ }{{m}_{{{O}_{2}}}}=\text{ }{{m}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{m}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }{{m}_{O(trong\text{ }este)}}=\text{ }{{m}_{este}}\text{ }{{-m}_{C}}\text{ }{{-m}_{H}}  \\ \end{array}$

- Bảo toàn nguyên tố

$\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }BTNT\text{ }oxi:\text{ }{{n}_{O\text{ }(este)}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{{{O}_{2}}pu}}=\text{ }2\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }cacbon:~~~~~~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}  \\   ~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{CaC{{O}_{3}}}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{Ca{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}  \\   {{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }hidro:~~~~~~~~~{{n}_{H(este)}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   {{n}_{H(este)}}~+\text{ }{{n}_{NaOH}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }\left( thuy\,phan \right)\text{ }+}}2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }(đot\text{ }chay)}}  \\\end{array}$

- Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

${{\overline{C}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{C}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{{{n}_{CO2}}}{{{n}_{hh}}}$

${{\overline{H}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{H}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{H2O}}}{{{n}_{hh}}}$

${{\overline{O}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{O}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{CO2}}+{{n}_{H2O}}-2{{n}_{O2}}}{{{n}_{hh}}}$

- Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (\({{m}_{C{{O}_{2}}}}+{{m}_{{{H}_{2}}O}}\)) – (mkết tủa + mkhí)

·         mdd sau pư >0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

·         mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

·         Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng\({{m}_{C{{O}_{2}}}}\)

·         Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng\({{m}_{C{{O}_{2}}}}+{{m}_{{{H}_{2}}O}}\)

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!