Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no

1. QUAN HỆ SỐ MOL

- CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2

-  Phản ứng cháy: CnH2nO2 +$(\dfrac{3n-2}{2})$O2 → nCO2 + nH2O

\(\left\{ \begin{align}  & {{n}_{C{{O}_{2}}}}~=\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}} \\  & {{n}_{{{O}_{2}}}}~={{n}_{C{{O}_{2}}}}~+~\dfrac{{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{2}-\text{ }{{n}_{este}} \\  & n{{\,}_{\text{es}te}}=\dfrac{1}{2}n{{\,}_{O\,trong\,\text{es}te}} \\ \end{align} \right.\)

 

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

- Nếu đốt cháy một este mà thu được \({{n}_{C{{O}_{2}}}}=\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}\) => Este no, đơn chức, mạch hở.

- Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được \({{n}_{C{{O}_{2}}}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}\) => Este không no

- Định luật bảo toàn khối lượng:

\(\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }{{m}_{este}}+\text{ }{{m}_{{{O}_{2}}}}=\text{ }{{m}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{m}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }{{m}_{O(trong\text{ }este)}}=\text{ }{{m}_{este}}\text{ }{{-m}_{C}}\text{ }{{-m}_{H}}  \\\end{array}\)

- Bảo toàn nguyên tố

\(\begin{array}{*{35}{l}}   +)\text{ }BTNT\text{ }oxi:\text{ }{{n}_{O\text{ }(este)}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{{{O}_{2}}pu}}=\text{ }2\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }cacbon:~~~~~~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}  \\   ~{{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{CaC{{O}_{3}}}}+\text{ }2\text{ }{{n}_{Ca{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}  \\   {{n}_{C(este)}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}}}  \\   +)\text{ }BTNT\text{ }hidro:~~~~~~~~~{{n}_{H(este)}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O}}  \\   {{n}_{H(este)}}~+\text{ }{{n}_{NaOH}}=\text{ }2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }\left( thuy\,phan \right)\text{ }+}}2{{n}_{{{H}_{2}}O\text{ }(dot\text{ }chay)}}  \\\end{array}\)

- Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

\({{\overline{C}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{C}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{{{n}_{CO2}}}{{{n}_{hh}}}\)

\({{\overline{H}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{H}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{H2O}}}{{{n}_{hh}}}\)

\({{\overline{O}}_{hh}}=\dfrac{{{n}_{O}}}{{{n}_{hh}}}=\dfrac{2{{n}_{CO2}}+{{n}_{H2O}}-2{{n}_{O2}}}{{{n}_{hh}}}\)

- Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

·         mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

·         mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

·         Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

·         Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = m CO2 + m H2O

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!