Phương pháp nhận biết một số chất khí và chất rắn

INHẬN BIẾT 1 SỐ CHẤT KHÍ

a) Nguyên tắc:

Dựa vào tính chất vật lý (màu sắc, mùi, tính tan) hoặc tính chất hóa học đặc trưng của chất khí để nhận biết.

b) Bảng tổng hợp nhận biết 1 số chất khí

Khí

Tính chất vật lý

Thuốc thử

Hiện tượng

Phương trình phản ứng

CO2

Không màu, không mùi, tan trong nước

dd nước vôi

trong

Kết tủa trắng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

SO2

Không màu, mùi hắc, tan trong nước

dd nước Br2

Nước Br2 bị mất màu hoặc nhạt màu

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Cl2

Màu lục nhạt, mùi hắc, tan trong nước

Giấy tẩm KI và hồ tinh bột

Xuất hiện màu xanh

Cl2 + KI → 2KCl + I2

(tạo với tinh bột chất màu xanh)

H2S

Không màu, mùi trứng thối, tan nhiều trong nước

dd Pb(NO3)2hoặc PbCl2

Kết tủa màu đen

H2S + Pb2+ → PbS↓ + 2H+

NH3

Không màu, mùi khai, tan nhiều trong nước

Quỳ tím ẩm

Hóa xanh

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

NO2

Màu nâu đỏ, mùi hắc, ít tan trong nước

H2O + O2 + bột Cu

NO2 tan trong nước O2 làm tan bột Cu tạo dd màu xanh

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO

+ 4H2O

II. NHẬN BIẾT CHẤT RẮN

Khi nhận biết các chất rắn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nếu đề yêu cầu nhận biết các chất ở thể rắn, hãy thử nhận biết theo thứ tự:

Bước 1: Thử tính tan trong nước.

Bước 2: Thử bằng dung dịch axit (HCl, H2SO4, HNO3…)

Bước 3: Thử bằng dung dịch kiềm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!