banner redirect homepage

Phương pháp giải bài tập phản ứng thủy phân và lên men

1. Phương pháp

Bước 1: Tính số mol các chất.

Bước 2: Viết sơ đồ

C12H22O11 $\xrightarrow{+{{H}_{2}}O;{{H}^{+}}}$  2C6H12O6 (Saccarozơ thủy phân thu được 1glucozo + 1fructozo; Mantozơ thủy phân thu được 2glucozo)

(C6H10O5)n $\xrightarrow{{{H}_{1}}%}$ nC6H12O6 $\xrightarrow{{{H}_{2}}%}$ 2nC2H5OH  +  2nCO2

=> nCO2 = nC2H5OH = 2nC6H12O6

Hiệu suất cả quá trình H = H1.H2

$H\%  = \dfrac{{{m_{thực\,tế}}}}{{{m_{lý\,thuyết}}}}.100\% $

Bước 3: Tìm yêu cầu bài toán

Lưu ý:

- Khi tính toán ta bỏ qua hệ số n

- Bài toán thường gắn với dạng toán dẫn CO2 vào nước vôi trong Ca(OH)2 thu được khối lượng kết tủa CaCO3. Từ đó tính được số mol CO2  dựa vào số mol CaCO3 (hoặc Ca(HCO3)2)

2. Các công thức tính

+) m tb thực tế = mtb đề bài – m tạp chất

+) Độ rượu:  $D_{r}^{0}=\dfrac{{{V}_{\,nguyên\,chất}}}{{{V}_{hh}}}.100$

+) $A\xrightarrow{{H\% }}B$ ( H là hiệu suất phản ứng)

$H\%  = \dfrac{{{m_{thực\,tế}}}}{{{m_{lý\,thuyết}}}}.100\% $

+) $A~~\xrightarrow{{{H}_{1}}}~~~~~B~\xrightarrow{{{H}_{2}}}~~~~~C~\xrightarrow{{{H}_{3}}}D.....\,\,\,\xrightarrow{{{H}_{n}}}Z$    ( H1, H, H3...là hiệu suất từng phản ứng)

=>Hiệu suất toàn quá trình  H = H1. H2. H3 ......Hn

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

Trong đó:

mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - Vungoi.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

  • Lộ trình bài bản 5V: Từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đề
  • Phủ kín lượng kiến thức bởi hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyền
  • Kết hợp học tương tác live, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY