Grammar – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Form:

 

2. Usage:

- Hành động đang diễn tiến trong một khoảng thời gian
Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để miêu tả hành động, tình huống đã bắt đầu và kéo dài liên tục hoặc vừa mới dừng lại.
Eg: I'm sorry that I'm late. Have you been waiting long?

- Hành động đã kết thúc trong quá khứ, nhưng chúng ta quan tâm tới kết quả tới hiện tại.

Eg: It has been raining (Trời vừa mưa xong )

I am very tired now because I have been working hard for 12 hours.

(Bây giờ tôi rất mệt vì tôi đã làm việc vất vả trong 12 tiếng đồng hồ.

 

3. Adverb:

- Thường dùng với 2 giới từ “since” hoặc “for”.
Eg: I have been waiting for him for 5 hours but he hasn't arrived yet.

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các từ sau: all day(cả ngày), all her/his lifetime(cả đời anh ấy/cô ấy), all day long(cả ngày dài), all the morning/afternoon(cả sáng hoặc cả chiều).
Eg: It has been raining all day. I wonder when it stops.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!