Reading: Điền từ vào chỗ trống

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. So sánh hơn nhất của tính từ:

- Tính từ ngắn: the + adj-est

- Tính từ dài: the + most + adj

2. Động từ đi với giới từ (phrasal verb)

3. Cấu trúc “quá…. đến nỗi mà…”

S + tobe + so + adj + that S + V

= S + V + such (a/an) + adj + N that + S + V

4. Liên từ: when (khi), because (bởi vì) …

5. Nghĩa của từ vựng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!