Reading: Điền từ vào chỗ trống

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

     Lưu ý về cách sử dụng từ vựng:

- Trau dồi vốn từ vựng.

- Dịch nghĩa thật sát với bài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!