Reading: Women in society

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

1. Nghĩa của từ vựng

2. Mạo từ (a,an/the)

3. Liên từ: because (bởi vì)….

4. Giới từ: in, for….

Luyện bài tập vận dụng tại đây!