Reading Cultural diversity (Dạng đọc hiểu)

1. Câu hỏi về ý chính của đoạn văn

*** Có rất nhiều cách ra đề câu hỏi về ý chính của đoạn văn.

Ví dụ:

  What is the topic of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)

  What is the subject of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)

  What is the main idea of the passage? (Đâu là nội dung chính của đoạn văn?)

  What is the author's main point in the passage? (Đâu là ý chính của tác giả trong đoạn văn?)

  With what is the author primarily concerned? (Tác giả đề cập chính đến vấn đề nào?)

  Which of the following would be the best title? (Đâu là tiêu đề hợp lý nhất cho đoạn văn?)

*** Để trả lời dạng câu hỏi này, chúng ta làm như sau:

-  Đọc dòng đầu tiên của đoạn văn

-  Tìm mối liên hệ giữa những dòng đầu tiên của đoạn văn.

-  Đọc lướt qua những dòng còn lại, kiểm tra liệu ý chính của những dòng đầu tiên có đúng với những dòng còn lại hay không.Trong quá trình đọc chú ý đến những từ khóa được lặp đi lặp lại hay những từ đồng nghĩa

-  Loại bỏ phương án sai. Phương án sai là những phương án: Không tìm được thông tin trong bài. Trái với thông tin đề cập trong bài. Quá chi tiết (thông tin về thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể)

 

2. Tìm từ trong đoạn văn để thay thế cho từ được in đậm trong câu hỏi.

- Đinh vị từ in đậm trong đoạn văn.

- Đọc kỹ câu trước và sau của câu chứa từ in đậm.

- Lưu ý từ loại của từ in đậm (danh từ số it hay số nhiều).

 

3. Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions):

- Dùng phương pháp “scan” (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!