Reading – Life in the future (dạng đọc hiểu)

Kỹ năng Đọc hiểu:

1. Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions)

Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

2. Chi tiết không được nhắc đến trong bài (unstated detail questions)

+ Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa trong từng đáp án, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

+ Đáp án nào không có trong bài đọc sẽ là đáp án cần chọn.

3. Tìm từ trong đoạn văn để thay thế cho từ được in đậm trong câu hỏi.

- Đinh vị từ in đậm trong đoạn văn.

- Đọc kỹ câu trước và sau của câu chứa từ in đậm.

- Lưu ý từ loại của từ in đậm (danh từ số it hay số nhiều).

4. Câu hỏi ngụ ý (inference questions)

+ Đây là dạng câu hỏi khó và nâng cao yêu cầu khả năng hiểu các đáp án, phân tích được các đáp và khả năng suy luận chính xác từ nội dung bài đọc vì bài đọc không thể hiện rõ ý.

+ So sánh, đối chiếu giữa các đáp án để chọn ra đáp án phù hợp nhất.

5. Câu hỏi nội dung của đoạn văn.

+ Đọc câu đầu hoặc câu cuối của đoạn để tìm ra ý chính.

+ Trong trường hợp không tìm ra ý chính qua câu mở hoặc câu kết, thì phải đọc câu giữa và cả đoạn văn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!