Reading: Đọc hiểu

Kỹ năng Đọc hiểu:

1. Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions):

Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

2. Chi tiết được nhắc đến trong bài (stated detail questions)

+ Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

+ Dạng bài này thường không dùng chính xác từ khóa mà trong bài đọc sẽ là từ đồng nghĩa nên cần lưu ý.

3. Tìm từ trong đoạn văn để thay thế cho từ được in đậm trong câu hỏi.

- Đinh vị từ in đậm trong đoạn văn.

- Đọc kỹ câu trước và sau của câu chứa từ in đậm.

- Lưu ý từ loại của từ in đậm (danh từ số it hay số nhiều).

4. Chi tiết không được nhắc đến trong bài (unstated detail questions)

+ Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa trong từng đáp án, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

+ Đáp án nào không có trong bài đọc sẽ là đáp án cần chọn.

5. Câu hỏi nội dung của đoạn văn.

+ Đọc câu đầu hoặc câu cuối của đoạn để tìm ra ý chính.

+ Trong trường hợp không tìm ra ý chính qua câu mở hoặc câu kết, thì phải đọc câu giữa và cả đoạn văn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!