Grammar – Quá khứ tiếp diễn

1. Form :

2. Usage :

- Hành động đang xảy ra và kéo dài một thời gian ở quá khứ.

Eg. Yesterday, Mr Nam was working in the garden all the afternoon.

- Hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Eg. We were learning English at 9 a.m last Sunday.

-  Hành động đang xảy ra (ở quá khứ ) thì có một hành động khác xen vào. (hành động  đang xảy ra dùng thì QKTD , hành động  xen vào dùng thì QKĐG)

Eg. When I saw her yesterday, she was having breakfast.

- Hai hành động  xảy ra song song cùng một lúc ở quá khứ.

Eg. Last night, I was watching T.V while my sister was reading a book.

Note: không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức, tri giác (thay bằng QKĐG).

 

3. Adverbs:

- at 4p.m yesterday: vào lúc 4h ngày hôm qua.

- at this time last Sunday: vào thời gian này chủ nhật trước.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!