Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập

I. Sơ đồ - Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập

II. Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập

1. Vài nét cơ bản về Tuyên ngôn độc lập

a. Hoàn cảnh ra đời :

     - Thế giới:

          + Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

          + Nhật đầu hàng Đồng minh.

     - Trong nước: Cả nước giành chính quyền thắng lợi.

          + 26 - 8 - 1945: Hồ chủ tịch về tới Hà Nội.

          + 28 -8 1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội.

          + 2 - 9 - 1945: đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

b. Mục đích sáng tác:

     - Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc trước quốc dân và thế giới.

     - Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

c. Bố cục:

     - Đoạn 1: Từ đầu... "không ai chối cãi được” => Nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn độc lập.

     - Đoạn 2: Từ “Thế mà" …. "phải được độc lập” => Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

     - Đoạn 3: (Còn lại) => Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập.

d. Nội dung chính:

     Vạch trần tội ác của thực dân Pháp cướp nước ta; tuyên bố nền độc lập dân tộc; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung:

     - Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

     - Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tư do của nước Việt Nam mới.

b. Giá trị nghệ thuật:

     - Là một áng văn chính luận mẫu mực.

     - Lập luận chặt chẽ.

     - Lý lẽ đanh thép.

     - Ngôn ngữ hùng hồn.

     - Dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!