Tổng kết chương II - Địa lí dân cư

I. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA.

II. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM.

III. ĐÔ THỊ HÓA.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!