Tổng kết chương IV - Địa lí các vùng kinh tế

Luyện bài tập vận dụng tại đây!