Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 2 - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

 

2. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm           

Thế mạnh: nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước

            - Cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm rất phong phú và đa dạng với 3 nhóm ngành chính: Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi và chế biến thủy, hải sản và nhiều phân ngành khác.

            - Cơ sở phân chia các nhóm ngành dựa vào nguồn nguyên liệu đầu vào: sản phẩm ngành trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

            - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm tạo ra lượng hàng hóa lớn mỗi năm

            - Việc phân bố công nghiệp ngành này mang tính chất qui luật:  phụ thuộc vào tính chất và phân bố nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!