Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

1. Khái niệm.

            -  Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên 1 lãnh thổ  nh ất đị nh để  sử  dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về  kinh tế, xã hội và môi trường .

            - Là công cụ hữu hiệu trong sự  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

3. Các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!