Luyện bài tập lớp 12NL

Lựa chọn môn mà em muốn luyện tập!

Bài thi ĐGNL chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh, thông qua một bài thi tổng hợp gồm 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút.