LUYỆN CHỦ ĐỀ Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (32%)

VẬN DỤNG CAO (15%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện